Abdest Duaları

Abdest Duaları

Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:

ELLERİ YIKARKEN

“Elhamdü lillâhi’llezi ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran…”
“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun…”

AĞIZA SU VERİRKEN

“Allahümme e’inni alâ tilâveti’l-Kur’an ve
zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike…”
“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..”

BURNA SU VERİRKEN

“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr…”
“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!”

YÜZÜ YIKARKEN

“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh..”
“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!”

SAĞ KOLU YIKARKEN

“Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ…”
“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”

SOL KOLU YIKARKEN

“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî…”
“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”

BAŞI MESHEDERKEN

“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik…”
“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ın gölgesinde gölgelendir…”

KULAKLARI MESHEDERKEN

“Allahümme’c alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh…”
“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle…”

BOYNU MESHEDERKEN

“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr…”
“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!…”

AYAKLARI YIKARKEN

“Allahümme sebbit kademeyye alâ’s-sırati yevme tezillu fîhi’l-akdâm…”
“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!..”

ABDESTTEN SONRA
Abdestten sonra bir veya üç kere de Kadr Sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.
1.Elleri Yıkarken:

Okunuşu: “Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.”

Anlamı: “Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

  1. Ağzını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

Anlamı: “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

Okunuşu: “Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr.”

Anlamı: “Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.”

  1. Yüzünü Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır.”

  1. Sağ Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren”

Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

  1. Sol Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!”

  1. Başını Meshederken:

Okunuşu: “Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a’şini birahmetike ve enzil a’leyya min berekatik) “

Anlamı: “Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.”

“Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”

  1. Kulağına Meshederken:

Okunuşu: “Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl.”

  1. Boynuna Meshederken:

Okunuşu: “Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i).”

Anlamı: “Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!”

  1. Sağ Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

  1. Sol Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.”

Anlamı: “Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!”

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

  1. Abdest Bittikten Sonra:

Okunuşu: “El mütedeh-hirine vec’alni min i’badikes-salihine veca’lni minel-lezine la havfûn a’leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abduke ve resulûke esteğfirûke ve etûbû ileyk.

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve Rasûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.” (Abdest duâları için, bkz. Ali el-Müttakî, IX, 465-468)

Author: Rasit Tunca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir